Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Henkilötietojen käsittely


Henkilötietojen käsittely

› Henkilötietojen käsittely (PDF)

 

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

 

Jokaisen rekisterinpitäjän ja tarvittaessa rekisterinpitäjän edustajan on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

 

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin. Lisäksi tarkoituksena on henkilötietojen käsittelyn avoimuus ja läpinäkyvyys sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

 

a) rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot;

 

Järviseudun koulutuskuntayhtymä y-tunnus 1807931-9

PL 29

62901 Alajärvi

 

Järviseudun Koulutuskuntayhtymän tietosuojavastaava on

Teemu Karhunen, Järvinet Oy

puh 040 7575515 teemu.karhunen@jarvinet.fi

 

b) käsittelyn tarkoitukset;

Käsittelyn tarkoituksena on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 ja asetuksen 673/2017 mukainen tehtävä.

 

c) kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä;

 

Käsittelemme opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien, työnantajien sekä lähi- tai verkko-opetuksen järjestäjän ja näyttöön osallistuvien tietoja. Heiltä kerätään koulutukseen tai tilastointiin liittyvät tarvittavat yksilöintitiedot. Näitä ovat opiskelijan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, lapset, työ- ja koulutushistoria. Työnantajalta yrityksen yksilöintitiedot ja yhteyshenkilöt ja palkkaukseen liittyvät tiedot. Oppilaitokselta yksilöintitiedot ja yhteyshenkilöt yhteystietoineen.

 

d) henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan, mukaan lukien kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat;

Järviseudun koulutuskuntayhtymä luovuttaa tietoja lakisääteisiin OPH:n tai tilastokeskuksen tilastoihin.

 

Tietoja luovutetaan oppilaitokselle, josta lähi- tai verkko-opinnot hankitaan, koulutukseen liittyviä tietoja voidaan myös saada ko. oppilaitokselta.

 

Tietoja luovutetaan TE-keskukselle, mikäli oppisopimuskoulutukseen haetaan palkkatukea ja vakuutusyhtiölle, jos se on mukana yhtenä osapuolena.

 

e) tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on kyseessä, sekä asianmukaisia suojatoimia koskevat asiakirjat, jos kyseessä on 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto;

 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille.

 

f) mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat;

 

Koulutukseen liittyvien tietojen säilyttäminen perustuu ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin 531/2017 ja asetukseen 673/2017 sekä Järviseudun koulutuskuntayhtymän arkistolakiin 831/1994 perustuvaan tiedonhallintasuunnitelmaan.

 

g) mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.

 

Ohjelmiin liittyvistä turvatoimista vastaa Järvinet Oy. Järvinet Oy on toimittanut ohjelmista erillisen rekisteriselosteen. Käyttäjälle näkyvät turvatoimet ovat pääsyvalvonta ja ohjelmapäivitykset.

wsd