Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Sidonnaisuusrekisteri


Sidonnaisuusrekisteri

› Sidonnaisuus tietosuojaseloste (PDF)

 

1a Rekisterinpitäjä

Nimi :Järviseudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta

Osoite: Järviseudun koulutuskuntayhtymä JAMI Erkkiläntie 2, 62600 Lappajärvi

06 2412 700

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Taina Ylönen

Osoite: Erkkiläntie 2, 62600 Lappajärvi

06 2412 7324

taina.ylonen@jamin.fi

 

3 Rekisterin nimi

Järviseudun koulutuskuntayhtymän, kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri. 4 Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Järviseudun koulutuskuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Järviseudun koulutuskuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri: Yhtymävaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat,esittelijät, kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät.

 

Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan Järviseudun koulutuskuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK-muodossa olevat tiedot säilytetään Järvinet Oy:n palvelimella, johon pääsy vain henkilökohtaisella salasanalla ja käyttöoikeudet vain tehtävän hoidon kannalta merkityksellisillä henkilöillä.

10 Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n nojalla, jokaisella on oikeus saada tietoonsa tiedot, joita hänestä on rekisteriin tallennettu, tai sen, että rekisterissä ei ole tietoja hänestä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat henkilötiedot ja pyydettäessä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tehdään, henkilökohtaisesti, kirjallisesti, allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä tulee olla varmuus ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen luovuttamista.

 

Tarkastuspyyntöön reagoidaan kuukauden kuluessa pyynnöstä.

 

Tapauksissa joissa, tarkastusoikeus evätään, tulee rekisteröidylle antaa kirjallinen todistus kieltäytymisestä, jossa kerrotaan perusteet tarkastuspyynnön eväämiselle. Mikäli rekisteröity haluaa, hänellä on oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

 

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. (Henkilötietolaki 28 §)

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä, oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta vanhentunut, virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen henkilötieto.

 

Rekisterinpitäjän on myös toiminnallaan estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn oikeuksia tai yksityísyyden suojaa.

 

Rekisteröity voi pyytää henkilötiedon korjaamista rekisterin yhteys- tai vastuuhenkilöltä. Korjauspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla, kirjallisella pyynnöllä. Pyynnössä rekisteröidyn tulee tarkasti kertoa, mitä tietoja hän vaatii korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen on toteutettava viivytyksettä.

 

Virheen korjaamisesta on ilmoitettava sille, jolta virheelliset tiedot ovat saatu tai jolle ne on luovutetttu.

 

MIkäli korjauspyyntöön ei suostuta, on rekisteröidylle annettava kirjallinen todistus, jossa mainitaan syyt, joiden takia vaatimukseen ei ole suostuttu. Rekisteröity voi viedä asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. (Henkilötietolaki 29 §)

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (Henkilötietolaki 30 §). Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyn informointi: Tämä tietosuojaseloste on luotu rekisteröidyn informointia varten. Tietosuojaseloste on nähtävillä Järviseudun koulutuskuntayhtymän internetsivuilla www.jamin.fi Henkilötietolaki 10 § ja 24 §

wsd